9 augusti, 2017

Pressmeddelande 170809

Sverige kan exportera regelverksinnovation!

I dagsläget ligger juridiken, regelverket för fordonstrafik, efter den tekniska utvecklingen. Men tack vare det pågående svenska arbetet kring ett regelverk för autonom körning och uppkopplade fordon, kan Sverige bli ett föregångsland med specialkompetens inom policyområdet som dessutom kan utvecklas med fler fackområden.

– Regelverksinnovation kan bli en ny svensk kunskapsexport, men för att verkligen nå dit borde regelverksinnovation bli en del av den samlade satsningen inom strategisk fordonsforskning och innovation, menar Kent Eric Lång, RISE Viktoria, och  Fredrik Sidahl, FKG-Fordonskomponentgruppen, i ett debattinlägg adresserat till närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

https://www.nyteknik.se/opinion/gor-sverige-till-en-testbadd-for-ny-hallbar-mobilitet-6861684

”Sverige har, tack vare vår stora och framgångsrika fordonsbransch mycket goda möjligheter att etablera sig som ett världsledande kluster för elvägar, autonoma fordon, mobilitetstjänster av olika slag, och integration av dessa i marknadsrealistiska miljöer”, menar de båda debattörerna.

– Det bygger dock på att offentlig sektor medverkar som aktör i själva klustret eftersom “policy-labb” blir en fundamentalt viktig del av testmiljön för nya mobilitetstjänster och för autonoma fordon samt hållbara transportsystem. Önskvärt är att detta inte enbart sker på lokal och regional nivå utan även på nationell nivå eftersom förändringar i policys och regelverk kan behöva ske på samtliga dessa nivåer för att marknadsrealistiska tester skall bli möjliga, säger Lång och Sidahl gemensamt.

Som ett exempel nämner de fjolårets statliga taxiutredning. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det bättre om det är fler som åker i varje bil. Digitaliseringen gör att gränsen mellan taxi, kollektivtrafik och samåkning suddas ut. Utredaren lämnar därför ett antal förslag för att förtydliga gränsen.

– Tänk om infrastrukturministern då sagt att vi skall underlätta försök tillsammans med marknadens aktörer för att utveckla konkurrensneutrala och såväl socialt som ekonomiskt hållbara regelverk. Regler som ökar tillgänglighet och minskar miljöpåverkan från transporterna genom ökad samåkning. Utredningen har redan identifierat ett antal problemområden och gränsdragningar, berättar Kent Eric Lång och fortsätter:

– Genom försök kan vi se vad som är verkliga problem och försöka lösa dessa istället, samtidigt som vi utvecklar nyttiga tjänster. Om regelverken är hanterbara och nyttiga kan andra länder kopiera oss. Utan regelverksinnovation hämmas utvecklingen eller så tas myndigheterna på sängen med ofta negativa effekter.

Därför förordar debattörerna från RISE Viktoria och FKG en svensk strategisk satsning på att utveckla området regelverksinnovation. Detta med målet att vidga det samlade innehållet i svensk fordonsexport med kvalificerade tjänster.